Privacy Policy

Privacy Policy

Movi Advocatuur respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de (persoonlijke) informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de (persoons)gegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Voor het verwerken van de gegevens die via de formulieren worden ingevuld gebruiken we “Contact Form 7” in WordPress. Gegevens die worden opgevraagd via formulieren op onze website zijn nodig voor bovenstaande redenen. Indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kunnen we geen contact opnemen of u informeren over onze diensten en activiteiten.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Beveiliging

Alle gegevens die u met Movi Advocatuur uitwisselt via onze website, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol.

Verwerkersoverenkomst

Met alle bedrijven die gegevens van ons verwerken hebben we een verwerkersovereenkomst getekend. Hierin is o.a. vastgelegd waar de persoonsgegevens voor mogen worden verwerkt en welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden waar de persoonsgegevens worden opgeslagen. Ook staat hierin dat de degenen die de gegevens verwerkt, hier vertrouwelijk mee om moet gaan en niet zonder toestemming voor een heel ander doel mag gaan verwerken dan in de verwerkersovereenkomst staat.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf hebt, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Verder heeft u het recht om uw gegevens op te vragen in een bestand zodat een andere partij deze gegevens van u kan krijgen om te gebruiken.

In het geval u het niet eens bent over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en we terzake niet tot een oplossing komen, dan heeft u de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kan gestuurd worden naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Disclaimer

Hoewel bij het ontwikkelen en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer juist is. Movi Advocatuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie zoals verstrekt op deze website. Aan de inhoud van deze website kan geen verplichting van Movi Advocatuur worden ontleend, met uitzondering van die gevallen waarbij een schriftelijke overeenkomst is opgemaakt.

Als u onze website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van de Privacy policy.